Εκτιμήσεις

H REInvest είναι εγκεκριμένο εκτιμητικό γραφείο από το Υπουργείο Οικονομικών (αριθμός εγγραφής Νο.107). Η ομάδα μας αποτελείται από εγγεγραμμένους και διεθνώς αναγνωρισμένους εκτιμητές μας από την TEGOVA, RICS, και το Υπουργείο Οικονομικών. Οι εκτιμήσεις μας διεκπεραιώνονται βάσει των Ευρωπαϊκών εκτιμητικών προτύπων (EVS) και των Διεθνών εκτιμητικών προτύπων (ΙVS), έχοντας ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση της ποιότητας .

Χρησιμοποιώντας και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα των εκτιμήσεων, η έμπειρη ομάδα μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες στον τομέα ακινήτων:

  • Εκτιμήσεις Aκινήτων Και Υπηρεσίες ‘Underwriting’
  • Εγκεκριμένες Εκτιμήσεις
  • Εκτιμήσεις Για Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων
  • Επενδυτικές Συμβουλές Και Στρατηγικές Βελτιστοποίησης
  • Τεχνοοικονομικές Μελέτες
  • Έρευνα Αγοράς
  • Eκθέσεις και Μελέτες Μεταφοράς Εταιρικής Έδρας
Επικοινωνία